Polisa

Polisa – dokument, wystawiany przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ubezpieczenia nie jest umową, a jedynie potwierdzeniem jej zawarcia. Dokument ubezpieczenia zawiera istotne postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia (essentialia negotii) oraz dodatkowe informacje zależne od praktyki danego zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę. Polisa zawiera, między innymi, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, ubezpieczającego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia, wysokości składki ubezpieczeniowej, sposobu jej uiszczenia, a także miejsce i datę wystawienia polisy. Treść dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 838).

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych polisa, zgodnie z rozporządzeniem, powinna zawierać:

 • rodzaj ubezpieczenia;
 • strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę posiadacza pojazdu;
 • przedmiot umowy ubezpieczenia; oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia; markę i model pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;
 • numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy, jeżeli został nadany;
 • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;
 • okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
 • sumę gwarancyjną ubezpieczenia;
 • wysokość składki ubezpieczeniowej.

W odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na polisie powinna się znaleźć m.in. powierzchnia i położenie gospodarstwa rolnego. W doktrynie przyjmuje się, że chwila doręczenia przez ubezpieczyciela dokumentu ubezpieczenia uznawana jest za chwilę zawarcia umowy, ale tylko wtedy, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie.

Wśród polis wyróżnia się:

 • jednostkowe (indywidualne), np. dla jednego podmiotu lub przedmiotu ubezpieczenia,
 • zbiorowe, charakterystyczne dla ubezpieczeń zbiorowych,
 • generalne, stosowane głównie przy ubezpieczeniach ładunku w transporcie lub odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, np. ubezpieczenie obejmujące większą ilość ładunków lub przewozów w danym okresie. Polisami generalnymi są polisy: obrotowe, obejmujące cały obrót transportowy ubezpieczającego i odpisowe, opiewające na określoną sumę ubezpieczenia, z której odpisuje się wartość poszczególnych ładunków aż do wyczerpania sumy.

Polisa jest dokumentem w rozumieniu prawa karnego, stanowi bowiem dowód prawa – zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym zobowiązania ubezpieczającego do uiszczenia składki ubezpieczeniowej. W związku z tym jest przedmiotem ochrony prawnokarnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do umieszczenia na polisie informacji o rodzaju ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie. Podstawą do wystawienia polisy jest złożony przez ubezpieczającego ustny bądź pisemny wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

autor_photosaint

Polisa, jako dokument zawarcia umowy ubezpieczenia, może być przedmiotem przestępstwa. Fałszerstwo polisy może polegać na podrobieniu złożonego na tym dokumencie, bądź wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, podpisu ubezpieczającego. Czynności sprawczej dopuszcza się osoba występująca w imieniu zakładu ubezpieczeń, najczęściej ⇒ agent ubezpieczeniowy. Z uwagi na wprowadzenie w części zakładów ubezpieczeń obowiązku przekazywania przez agenta ubezpieczeniowego w trybie on-line danych o zawartych polisach, zanika natomiast występujący do tej pory często proceder polegający na ⇒ antydatowaniu polis.

autorzy: Rafał Połeć i Marcin Lemańczyk

Wszystkie hasła z leksykonu znajdziesz TU

Dodaj komentarz